תקנון הגרלה חודשית

 

תקנון הגרלה חודשית – היכל הקרח חולון

להלן תקנון ההגרלה החודשית שתתקים בהיכל הקרח במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2019:

 1. מבוא:
  מבצע הגרלה זה מבוצע עפ"י ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
  מבצע הגרלות זה מבוצע בפיקוח רו"ח נתן אוקון מרחוב חומה ומגדל 2, תל אביב, ו/או רו"ח אחר ממשרדם (להלן: "המפקח" ו/או "המפקחת על מבצע ההגרלות").
  המפקח יהא אחראי לפיקוח על מבצע זה, וכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים תוכרע באופן סופי ומוחלט על ידי המפקח.
  ניתן יהא לעיין בתקנון זה ו/או בפרוטוקול ביצוע ההגרלה במשרדי המפקח הנ"ל ו/או באתר העורכת של ההגרלה.
  מבצע זה נערך ע"י עורכת מבצע ההגרלות, חברת פסגות הקרח בע"מ (ח.פ 514403096) מרחוב שדרות ירושלים 212, פארק פרס חולון (להלן: "העורכת").
  מבצע זה מיועד למבקרים בהיכל הקרח חולון בלבד.
 1. כללי:
  "הגרלה חודשית ": מבצע בו על המשתתף (אזרח ישראל) למלא שובר בהגיעו אל היכל הקרח חולון, למלא פרטים ולשלשל אל תיבת ההגרלה. המשתתף בהגרלה ישמור את צדו השמאלי של ספח ההגרלה לצרכיו.
  "הפרסים":
  פרס ראשון:
  אייפון  XR
   העורכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים אם חסרו במלאי אולם שווים של הפרסים לא יפחת משווי הפרסים המפורסמים, הכול,  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וכן בכל מקרה בו לא ניתן יהא לספק לזוכים את הפרסים הנ"ל, לפרס אחר שווה ערך לפרסים הנ"ל, והדבר לא יחשב להפרה ולא תהיה לזוכים כל טענה ו/או טרוניה נגד העורכת ו/או מי מטעמה בקשר לכך, ובכל מקרה, לעורכת בלבד שמורה הזכות לשנות תנאי המבצע ו/או פרסיו.
  העורכת אינה אחראית לפרס ו/או לטיבו ו/או למועדו ו/או לאיכותו ו/או לנזק ו/או הוצאה שיגרמו לזוכים וכיו"ב, והדבר לא יחשב להפרה ולזוכים אין ולא תהיה כל טענה כלפי העורכת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  מטרותיו של מבצע הינן שיווק וחשיפת היכל הקרח חולון וקידום מכירותיו.
  מבצע זה אסור על בני משפחה בדרגה ראשונה, כהגדרתו לפי סעיף 53ב(ב) לחו' לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961.3.
 2. מועדי המבצע " הגרלה חודשית ":
  מבצע ההגרלות יערך בתקופות שונות ולמשך פרק זמן של חודש (קלנדרי) וזאת על פי החלטתה של העורכת (לעיל ולהלן: "תקופת מבצע ההגרלות") ויהיו זכאים להשתתף בו המשתתפים בלבד לצרכים אישיים ולא מסחריים (הפרס אינו ניתן להעברה ו/או להמרה), כאמור להלן.
  מועדים אלה עלולים להשתנות בהתאם להחלטת העורכת.
 1. התנאים ופרטי המבצע – " הגרלה חודשית ":
  על כל משתתף במהלך תקופת המבצע ולמלא פרטיו האישיים כנדרש, באופן מלא ומדויק והאחריות למילוי פרטי המשתתף יחולו על המשתתף בלבד ואין למשתתף ולא תהיינה לו כל טענה באשר לעניין זה כלפי העורכת.
  השתתפות בהגרלת במבצע " הגרלה חודשית " , תהווה ראייה לכך כי המשתתף הסכים לתנאי תקנון זה על כלל סעיפיו ותתי סעיפיו.
  מבצע זה מבוצע באתר העורכת, ונתון לתקלות טכניות, על כל המשתמע מכך, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד העורכת ו/או מי מטעמה באשר לכל תקלה שתיגרם עקב כך.
  ההגרלה תיערך בתום מבצע ההגרלה, שיהיה יום העבודה הראשון בחודש שלאחר מכן, ובפיקוח המפקח הנ"ל, ירוכזו מלוא ספחי ההגרלה של המשתתפים, במשרדה של העורכת, לאחר מכן בפיקוח המפקח יעורבב המכל הגדול עם כל השוברים ויועלו בגורל ( באופן אקראי לחלוטין ) המשתתפים הזוכים, מתמודד שיעלה ראשון יזכה בפרס הראשון, ומתמודד שיעלה שני יזכה בפרס השני וכו וכו.
  בתום ביצוע ההגרלה, ועד 10 ימי עסקים מתום ביצוע ההגרלה, העורכת, בפיקוח המפקח, תבחן כי המשתתפים שעלו בגורל, כאמור לעיל, עומדים בתנאי התקנון הנ"ל ותיצור עמם קשר בהתאם לפרטים שמסרו באתר העורכת על מנת למסור הודעת הזכייה בפרס ותאום קבלתו במשרדי העורכת בהיכל הקרח בחולון שממוקם בשדרות ירושלים 212 בחולון, תוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה, כאמור.
  משתתף שלא מסר פרטים מלאים ומדויקים ו/או משתתף שמסר פרטים שגויים ו/או משתתף שלאחר ביצוע ההגרלה אינו זמין בנייד לאחר 5 ניסיונות לפחות במשך 3 ימים לפחות (בהתאם לפרטים שמסר באתר העורכת) ו/או משתתף שאינו עומד בתנאי תקנון זה ו/או זוכה שמסרב לקבלת הפרס – לא יהא זכאי לפרס, ובמקרה זה תעלה העורכת בגורל שוב משתתף אחר במקום המשתתף הזוכה שאינו עמד בתנאי תקנון זה, כאמור לעיל, ואין ולא תהיה לו כל טענה כנגד העורכת בעניין זה.
  בהגעת הזוכה אל משרדי העורכת לשם קבלת הפרס, יציג הזוכה תעודה מזהה המאשרת את פרטיו, וכן יחתום על טופס ובו פרטיו האישיים, בו הוא מאשר קבלת הפרס.
  שלושת הזוכים במקומות הראשונים שאושרו ע"י העורכת ופרוטוקול המבצע "הגרלה חודשית" יפורסמו בעמוד הפייסבוק הרשמי של העורכת, לרבות שם מלא של הזוכה ותמונתו (מבלי הגבלת זמן), וכל משתתף נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך, ולא תהיה לזוכים כל טענה ו/או טרוניה נגד העורכת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  כל מחלוקת ביחס למבצע הגרלה זה, תפורש ותוחלט עפ"י הוראות תקנון זה בלבד.

ט. ל. ח.